Resultat

FYSISKA RESULTAT
Projektet har resulterat i ett antal fysiska resultat som föreställningar, utställningar, publikationer, kurser/utbildningar och ”Live Power Points”. Dessa har producerats som en del av forskningsprocessen och både tillkomsten av dem och mötet med publik och deltagare har varit en del av forskningsprojektet. Även om de inte har producerats som slutresultat är det olika fysiska resultat som har mött en publik och deltagare på närmare 300 000 personer. Vi har delvis forskat på vad som händer i mötet med publik och deltagare men för att bekräfta iakttagelserna och gå på djupet krävs ett omfattande forskningsprojekt som undersöker de ringar på vattnet som detta forskningsprojekt har satt igång.

FYSISKA RESULTAT: FÖRESTÄLLNINGAR
I arbetet med föreställningarna Inside Out och Wear it like a crown har det material som kommit fram genom intervjuer, observationer och workshops med artister såväl som stödforskare undersökts och bearbetats genom de konstnärliga processerna. Den kreativa processen och de tvärkonstnärliga samarbetena mellan olika discipliner och kunskapsområden som en nycirkusproduktion består utav, såväl som de konstnärliga risktagandena, läroprocessen samt mötet med publik och samhälle har beforskats, både inifrån och utifrån, av Tilde Björfors såväl som stödforskarna. Detta har bla resulterat i 6 metodologiska resultat och illustrationer som kan ses i sin helhet på www.circusresearch.com samt i projektets olika publikationer, kurser samt föreläsningar om forskningen.

 • Inside Out: (2008-2010), 170 spelade föreställningar för 122 411 personer i publiken. På turné i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, USA, Ryssland och Nya Zeeland. Forskningen om cirkusens hjärta (cirkusens historia och sociala kontext) såväl som risk och möjlighetsforskningen och cirkusdisciplin/dimension låg till grund för tema, manus, karaktärer och scenografi och undersöktes och bearbetades i denna process. Premiär i Lund den 13 september 2008 (Stockholmspremiär på Dansens Hus i december 2008).
 • Wear it like a crown: (2010-2013) 260 spelade föreställningar för 105 300 personer i publiken 2010 till 2011. Föreställningen kommer att fortsätta turnera t.o.m. 2013, det finns därför ingen avslutad publikstatistik. På turné i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland, Danmark, Wales, USA, Tjeckien, Ungern och Slovenien.  Forskningen om risker och möjligheter i cirkusen kopplat till hjärnforskning samt cirkusens dimensioner och discipliner undersöktes och bearbetades i denna process. Premiär i Landskrona den 9 april 2010.

METODOLOGISKA PROCESSER OCH ILLUSTRATIONER
Forskningen i och på de olika föreställningsprocesserna har resulterat i Tildes metodillustrationer om vad som karakteriserar en cirkusproduktion. Eftersom det inte finns så många renodlade nycirkusregissörer är detta resultat relevant för konstformen såväl som de strukturer som ska stödja och arbeta med konstformen. Det har också satt igång en ökad reflektion och diskussion om konstformens skapelseprocess inom de kompanier, institutioner och kreatörs-konstitutioner som deltagit och berörts av projektet vilket utvecklar konstformen. Metoderna har även visat resultat då de överförts till andra vetenskaps och kunskapsområden. Se mer under Cirkus Transfer och hemsidan.

 • Risk och möjlighetstombola: Är resultatet av den risk och möjlighets forskning som har gjorts både fysiskt och mentalt i cirkusartisternas fysiska risktaganden, de konstnärliga risktagandena, entreprenöriella risktaganden, tvärvetenskapliga/tvärkonstnärliga risktaganden, risktaganden i läroprocesser.
 • Cirkusdisciplin och dimension: Är resultatet av forskning på cirkusartisternas expertkompetens att hantera olika former av risker och möjligheter i de olika cirkusdisciplinerna.
 • Cirkusens hjärta: Är resultatet av forskningens arbete med att belysa viktiga komponenter i cirkusen som konstform i historisk och social kontext. Från tradition till det nutida.
 • Manegen och Management - att leda okonventionella möten: Genom forskningen har vi fått fram viktiga pusselbitar för cirkusens entreprenöriella och gränsöverskridande arbetssätt som är avgörande för nycirkusens historiska och sociala kontext såväl som cirkusens sätt att organisera sig gränsöverskridande. 
 • Kreativ process – krock, splitt och återupprepning: Kreativ process utifrån höger och vänster hjärnhalvas logik.  
 • Stegen – från möjlighetsmoln till manegen: Från idé till premiär i tolv steg

FYSISKT RESULTAT; FÖRELÄSNINGS-FÖRESTÄLLNINGAR ”LIVE-POWERPOINT”
Vi har undersökt föreläsnings/föreställnings-formatet utifrån frågeställningen:

- Hur redovisar man ett konstnärligt forskningsprojekt inom en konstform som är så fysisk och upplevelsebaserad som cirkus?

Genom den tvärkonstvetenskapliga forskningen har vi hittat nya sätt att arbeta gränsöverskridande i föreläsningsformat; Hur det går att överföra information där fler sinnen berörs och som talar till båda hjärnhalvornas upptagningsförmåga, både det performativa och teoretiska i samspel.

 • Live-powerpoints: föreställnings-föreläsningar där bild, film och levande artister har integrerats och kombinerats med fakta och föreläsning. Har visats i olika format och konstellationer ett 20-tal gånger 2008-2010.
 • Cirkushjärtan: en forskningsredovisnings föreställning som var en delredovisning av projektet som spelades tre kvällar på Stockholms Stadsteater 2010: Här fick publiken titta in bakom kulisserna i cirkusens skapelseprocess och ta del av de drivkrafter som ligger bakom skapandet av lindansares, parakrobaters och trapetsartisters fulländade nummer. I föreställnings-föreläsningen medverkade cirkusartister och forskare som deltagit i olika delar av forskningsprojektet. På scen fick de både visualisera och tala om sin disciplin, om rädsla, om risker och möjligheter. Tilde var också med på scen såsom forskare och ställde frågor och drog slutsatser.  Denna förställning kom att bli en slags för-förproduktion till den förproduktion som resulterade i föreställningen Wear it like a crown.

FYSISKA RESULTAT: UTSTÄLLNINGAR
Utställningarna är ännu ett resultat av undersökandet av metoder att redovisa ett konstnärligt och tvärkonstnärligt forskningsprojekt inom en konstform som är både fysisk och upplevelsebaserad i sitt uttryck.

 • Total Cirkus på Mölndals Stads Museum april 2011 – mars 2012. Antal besökare: 29 512 personer (fram till den 11/1 2012 ). I samarbete med Mölndals museum, Cirkusakademien, och Centrum för Kultur & Hjärnhälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En interaktiv och upplevelsebaserad utställning där besökarna får ”uppleva” forskningsresultaten genom film, bild, ord, musik, text i kombination med att praktiskt och fysiskt pröva själv.
 • Cirkusens sju dimensioner en fotoutställning i samarbete med fotograferna Mattias Edwall och Anna Clarén som tolkar de 7 cirkusdisciplinerna och dimensionerna samt fotografen Johan Stomberg som fotograferat forskningsprocessen gestaltad av Tilde Björfors som en installation av de böcker, objekt, dv-kassetter, högar av papper m.m. som är en ”fysisk” del av grundforskningsmaterialet (planerad hösten 2012).

FYSISKA RESULTAT: BÖCKER OCH PUBLIKATIONER

 • Inuti ett cirkushjärta av Tilde Björfors och Kajsa Lind (publicerad i samarbete med Cirkus Cirkör2009). Upplaga: 3000 ex. Denna bok är resultatet av projektets inledande forskning om hur cirkusen som konstform kan inspirera till entreprenörskap, organisationsbygge och ledarskap och hur konstformens expertis på okonventionella möten skapar kreativa och gränsöverskridande processer i konst och samhälle. Kontakta Cirkus Cirkör om du är intresserad av boken.
 • Teaching Art in the Neoliberal Realm: Realism Versus Cynicism av Jeroen Boomgaard, Tessa Overbeek, Paul de Bruyne och Pascal Gielen. Publiceras maj 2012. I denna publikation är Tilde Björfors arbete presenterat som exempel på gränsöverskridande arbete.
 • www.circusresearch.com Projektets hemsida där projektet redovisas och projektets processer och resultat publiceras (svensk version i slutet av mars 2012, engelsk version aug 2012.)

FYSISKA RESULTAT: CIRKUS TRANSFER
Som en del i projektets tvärvetenskapliga arbete har vi överfört cirkusartisternas discipliner/dimensioner och cirkuskonstens kunskapsbildning och metoder in i andra kunskapsområden såsom ledarskap, entreprenörskap, regi, hjärnforskning, teatervetenskap, pedagogik och lärande, vilket har resulterat i:

 • Högskolekurser (Handelshögskolan, Cirkushögskolor i Sverige och Internationellt)
 • Pedagogiska program (grundskola, fritidsverksamhet)
 • Ledarskapskurser (Näringsliv, offentlig sektor, utbildning)
 • Föreläsningar, seminarier och workshops för grundskolor, gymnasium, högskolor, näringsliv, kommuner och offentlig sektor i Sverige och Internationellt.
 • Lärarhandledningar (grundskola och gymnasium i Sverige och Internationellt)
 • Ökad förståelse av ”ekosystemet”: för samspelet mellan olika former av cirkusorganisationer, mellan kommersiella och konstnärliga organisationer, mellan privata, offentliga och ideella samt inte minst mellan olika funktioner.
 • Medverkan i Holone: diskussioner i Holones TV, ledamot i Holones tvärvetenskapliga råd

Master in management
Genom att föra samman cirkusartister och ekonomer (Master in Management studenter på handelshögskolan och frilansande cirkusartister) i gemensamma kurser, har vi fått en förståelse för vad de två grupperna kan lära av varandra. Till exempel har det blivit tydligt att cirkusartisterna kan lära ekonomerna mer av ett entreprenöriellt tänkande samtidigt som ekonomerna kan erbjuda struktur och verktyg.

* I mötet mellan de bägge grupperna har det också blivit tydligt var skillnaden mellan ett konstnärigt och ett ekonomiskt synsätt kan ligga. Där den förstnämnda styrs inifrån, styrs den andra i högre utsträckning utifrån. När de möter varandra väcks många existentiella frågor till liv, vilket kan ses som källan till all kreativitet och innovation.

Från nycirkusen har vi också kunnat hämta lärdomar om organisationer och ledarskap. Disciplinerna i sig, och de många dimensionerna, väcker nya sätt att se på organisationer till liv, och likaså har kopplingen mellan konsten och organisationen fått oss att ifrågasätta en del klassisk organisations- och ledarskapsteori.

Teatervetenskap
När det gäller mötet med teatervetenskapen finns det flera resultat som bör nämnas. För det första har det via projektet varit möjligt att fortsätta visa på viktigheten av att cirkus synliggörs som forskningsområde i Skandinavien. Dessutom har projektet bidraget med analyser av arbetet med cirkus, och de specifika förutsättningarna för cirkus som scenkonst. T.ex. har analysen av Inside Out och Wear it Like a Crown pekat på nödvändigheten av att i högre grad inkludera studiet av konstnärliga processer i teatervetenskapliga arbeten för att omfatta perspektiv på scenkonsten som annars lätt förblir dolda eftersom de kanske inte syns i scenkonstverket men är viktiga för dess produktion. 

Pedagogik och lärande
Med projektets pedagogiska verksamhet har vi haft som mål att utveckla kunskapandet med hjälp av nycirkusens konstnärliga processer. Vi har gjort detta på olika sätt; lärarhandledningar, referensgrupper, högskolekurser, risk och möjlighets-forskning med femteklassare, och med användandet av de sju dimensionerna. Vi har sett att nycirkusen som en konstart, med dess konstnärliga kvalitéer, kan bidra till kunskapsutveckling i olika skolämne. Genom att föra in nycirkusprojekt i ämne som tex matematik, svenska och nordiska gudasagor, har en annan form av lärande uppkommit som använder båda hjärnhalvorna. Flera lärare bekräftar i intervjuer att nycirkus har bidragit med en utveckling i elevernas tänkande om skolämnena. Genom att tex ta in cirkusdimensionerna samarbete, tillit och närvaro så har vi sett att det har skett en kunskapsutveckling, elevernas förmåga att ta in skolämnet ökar. De lär sig skolämnena genom att tex arbetar med sina kroppar, i samarbete med sina klasskamraters kroppar, som en annan form av förståelse om skolämnet. Dessutom får eleverna en djupare förståelse av vad de olika cirkusdisciplinerna är, och vad cirkus och nycirkus är som konstart.

Hjärnforskning

Genom att sammanföra nycirkus med hjärnforskning har projektets gränsöverskridande perspektiv fördjupats. Projektet har diskuterats i Holone TV, en informationstjänst om hjärnforskning. Tilde är ledamot i Holones tvärvetenskapliga råd, som regelbundet möts för att diskutera den senaste hjärnforskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Baserat på intervjuer med artisterna i deras arbete har Tilde fått fram information som korrelerar med hjärnforskningen, att hjärnan är formbar. Att undersöka nycirkusen ur ett hjärnforskningsperspektiv har också direkt resulterat i anknytande forskningsprojekt med bla Kultur och hjärnhälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • I samarbete med hjärnforskare har Tilde undersökt och använt de olika hjärnhalvornas karaktär i skapandet av föreställningarna. Detta har lett till fördjupad förståelse om hur kreativitet fungerar i hjärnan och hur vi hanterar risker och möjligheter.

FÖR CIRKUSKONSTEN
Ett viktigt resultat av projektet har varit att utarbeta och tillgängliggöra definitioner och artikulationer av de olika cirkusdisciplinerna. Eftersom den mesta forskning om och i cirkus hittills har presenterats på franska, är det viktigt att det nu finns en utgångspunkt för diskussioner av cirkusens discipliner och vokabulär på svenska (och engelska). Det kommer att vara viktigt för den fortsatta utvecklingen av artikulationen av cirkus som konstform.  Detta gäller även cirkusens skapelse och kreationsprocess samt djupare förståelse för de specifika förutsättningar som cirkuskonsten hanterar som det finns mycket lite dokumentation och forskning om.

Dessutom har projektet bidragit till att tillgängliggöra forskning i och om cirkus, som annars kan vara svårt att hitta, genom att göra en hemsida som utgör en samlingsplats för alla de många perspektiv som projektet omfattar samt utställning och publikationer. Det kommer att vara en stor behållning för alla som vill fördjupa sig i cirkuskonsten. Därutöver har projektet insamlat en stor mängd källmaterial, bl.a. i form av intervjuer med cirkusartister, som kan användas i vidare studier. För fortsatt cirkusforskning men även för andra kunskapsområden, pedagogik, entreprenörskap, psykologi för att nämna några