Lärande utveckling

Vad händer i barnet?

"Det finns ju så mycket man kan skriva när det inte finns rätt eller fel. Min hjärna fungerar snabbare då." - elev i femte klass.

Citatet är hämtat från boken "Cirkus Cirkör flyttar in" , som är en rapport om det pedagogiska och konstnärliga arbetet som lärare, elever, arister och andra cirkörmedarbetare genomföde i Järfälla, Landskrona och Lund, skriven av Linda Beijer. Projektet Cirkus Cirkör c/o startade 2007 i Järfälla och Landskrona och 2009 i Lund med visionen att Cirkör skulle "flytta in" tillfälligt i en kommun för att kunna fördjupa det pedagogiska arbetet och för att visa att de teoretsiska skolämnena berikas genom cirkuspedagogik. Läs mer om arbetet i Lund här !

"Vi har ju jobbat mycket med olika lärstilar på vår skola. Vi pratar mycket om barns olika sätt att lära. Och vi försöker hitta varje barns unika sätt att lära. Och samarbetet med Cirkus Cirkör innebär en hjälp för oss i det arbetet. För det kan vara svårt för enskilda lärare att skapa utrymme för de här friare formerna av lärande. Vi skulle ju ha mycket, mycket mer av det i skolan."  - Lärare, årskurs 4 i Järfälla

Läs hela boken här, eller köp den från Cirkus Cirkör www.cirkor.se

 

Kulturjournalisten och författaren Amelie Tham dokumnetrade det pedagogiska projektet i Järfälla och här är hennes reflektioner: 

Vad händer i barnet?

Hur Kan barn och unga i arbete tillsammans med nycirkuspedagoger utveckla sin förståelse för och sina kunskaper inom några av skolans kunskapsområden som geometri och matematik, nordiska gudasagor i svenska, vattnets kretslopp eller kroppens sinnen i NO?

Konstnärliga processer som kopplas till barns och ungas lärande i skolan är numera ett etablerat forskningsfält, men det saknas fortfarande kunskap på många delområden. I dokumentationerna om nycirkusprojekt i olika skolor i Järfälla och Botkyrka beskriver och undersöker jag hela arbetsprocessen. 
 
I flera av Cirkus Cirkörs nycirkusprojekt uppfattar lärarna att barn/ unga utvecklar en annan förståelse, att de får kunskap från ett annat håll, genom arbetet med kropp och tänkande i nycirkus. Också barnen formulerar på olika sätt att de dras in i andra former av kunskapsprocesser och minnesprocesser genom arbetet med nycirkus. 
Mina dokumentationer undersöker alltså vilka lärandets former nycirkus kan bidra med och vilket innehåll som uppstår i samarbetet mellan barn/ unga och nycirkusartister/ pedagoger. 
 
När barnen upptäcker hur de kan berätta med sin kropp ofta tillsammans, konkret sammankopplade, med de andra barnens kroppar uppstår ofta förvåning: Det här visste jag inte! I förvåningens spår flyttas ofta barnens tänkande. Erfarenheten gör att de kan tänka om olika möjligheter i berättande och nycirkus på sätt som de inte haft tillgång till tidigare. I erfarenhetens spår påverkas också ofta barnens självförståelse, självkännedom, samt deras förståelse av de andra barnens förmåga.
 
Jag har följt tre nycirkusartister/ nycirkuspedagoger Linda Peterson, Martin Zetterlund och Inger Jungehall under flera terminers arbete med nycirkus i skolans lärande, dels i Järfälla kommun, dels i Botkyrka. De är nycirkusartister som under många års arbete med barn/ unga i nycirkus har utvecklat en pedagogik där de visar en stor känslighet inför varje barn som står på golvet framför dem. Det betyder också att de inte låter sig informeras av lärare om några av deras elever har diagnoser. Eventuella diagnoser ska inte styra barnens möjliga involvering i arbetsprocessen. De tre artisterna har under årens lopp också utvecklat en stor nyfikenhet inför att undersöka hur skolans kunskapsområden kan gestaltas i nycirkus tillsammans med barn och unga.
 
I den långa dokumentationen som process, med många samtal mellan artisterna och mig, formulerar också Linda Peterson, Martin Zetterman och Inger Jungehall hur processen har satt igång ett omfattande inre reflekterande och yttre gemensamma arbetsdiskussioner. När barnens olika former av respons skärskådas uppstår ny problematisering om olika möjligheter att utveckla pedagogiska moment i nycirkus kopplat till kunskapprocesser, lärande i skolans olika ämnen.
 
- Amelie Tham